Latvijā

Individuālais komersants (IK)

Individuālais komersants ir fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību. Individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(SIA)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtības kopsummas.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība un tās daļas nav publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona.

SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000­ Ls (Mikrouzņēmums)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtības kopsummas.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība un tās daļas nav publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona. SIA, kuras pamatkapitāls var būt mazāks par 2000 Ls

Akciju sabiedrība(AS)

Akciju sabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtības kopsummas. Akciju sabiedrība ir atklāta sabiedrība, un tās akcijas var būt publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiskā persona.

Pilnsabiedrība

Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri).
Par pilnsabiedrības biedru var būt tikai fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.

Ārvalstu komersanta filiāle

Ārvalstu komersanta filiāletā ir patstāvīga vienība, kura teritoriāli atdalīta no galvenā uzņēmuma un tā vārdā veic komercdarbību. Atbildība par filiāles saistībām ir galvenajam uzņēmumam.

Konsultējam bezmaksas

Threesome